ชื่องานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัชฌา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
18 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: