ชื่องานวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
21 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.วีรพล.pdf