ชื่องานวิจัย
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
วีรพล นพดล สุเมธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
6 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: