ชื่องานวิจัย
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
28 มิ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภัทรกฤต - เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาว.pdf