ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอัจฉรียา - การพัฒนารูแบบการสื่อสารการตลาด.pdf