ชื่องานวิจัย
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าใน มิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชน และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
17 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: