ชื่องานวิจัย
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย
สันติ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
5 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: