ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนของหมู่บ้าน จอมบึง (MCAR Network Model) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย
ถาวร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนปรียาประชาสรรค์)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
5 เม.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: