ชื่องานวิจัย
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
วสันต์ เสรี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: