ชื่องานวิจัย
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
เสรี วสันต์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: