ชื่องานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ตลาดชุมชนท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปวิถีเกษตรกรรมจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 เม.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: