ชื่องานวิจัย
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
ปุณย์จรีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง และโรงเรียนบ้านวังปลา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 มี.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: