ชื่องานวิจัย
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
12 ก.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: