ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ปริญญ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เกษตรอำเภอวัดเพลง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
25 ต.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadปริญญ์ พันธ์งาม.pdf