ชื่องานวิจัย
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: