ชื่องานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
กันตา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
12 ต.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: