ชื่องานวิจัย
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รัตติกาล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
7 ต.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: