ชื่องานวิจัย
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจาก น้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สานนท์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
23 พ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: