ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดโคกทอง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
21 ส.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf