ชื่องานวิจัย
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
1 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: