ชื่องานวิจัย
โดมอบแห้งพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ด้วยระบบไฮบริด กรณีศึกษาการอบกาบกล้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่างสกุลบายศรี ต.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านช่างสกุลบายศรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
8 มี.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: