ชื่องานวิจัย
การติดตามผลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
8 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: