ชื่องานวิจัย
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
14 ก.พ. 2560
ไฟล์งานวิจัย: