ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
12 ก.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: