ชื่องานวิจัย
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน ในปัจจุบัน
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
11 ม.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: