ชื่องานวิจัย
พัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
2 ก.พ. 2558
ไฟล์งานวิจัย: