ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดดอนตะโก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: