ชื่องานวิจัย
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นันทพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มวิจัยสารพิษ ในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
27 เม.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: