ชื่องานวิจัย
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
15 พ.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: