ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ
ชื่อนักวิจัย
สุรางค์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ธ.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: