ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบบูรณาการวิถีไทย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา นัฏกร บารมี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: