ชื่องานวิจัย
การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
25 มี.ค. 2564
ไฟล์งานวิจัย: