ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร BLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
4 ก.ย. 2557
ไฟล์งานวิจัย: