ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระดาษทดสอบอย่างง่ายสำหรับการทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตในผัก
ชื่อนักวิจัย
จรรยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ตลาดเกษตรกรราชบุรี เครือข่ายอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadPages from จรรยา.pdf