ชื่องานวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อนักวิจัย
เมตตา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
6 ม.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: