ชื่องานวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 ก.พ. 2558
ไฟล์งานวิจัย: