ชื่องานวิจัย
การประเมินความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชชีพครู หมาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: