ชื่องานวิจัย
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียนเพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพธกิตติโสภณ)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
15 ส.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadวนิดา - การใช้นิทานอาเซียน.pdf