ชื่องานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จำชนิดราคาของธรบัตรไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือตาบอด
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
24 พ.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: