ชื่องานวิจัย
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนธรมมศาสตร์-จุฬา 2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: