ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแผนและสื่อการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย ของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รักตวรรณ วิจิตรา อุทัยวรรณ ทรงเกียรติ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 ก.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: