ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
29 พ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต.pdf