ชื่องานวิจัย
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อาคม ชุติรัตน์ อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 มิ.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: