ชื่องานวิจัย
โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ไฮบริด
ชื่อนักวิจัย
วสันต์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วิสาหกิจชุมชนบ้าน ช่างสกุลบายศรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadโครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ.pdf