ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเลขาคณิตสองมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดดอนตะโก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: