ชื่องานวิจัย
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
8 ก.พ. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสมภัสสร บัวรอด.pdf