ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การศึกษาเชิงทฤษฎี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
15 ส.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอ ฐนสพล การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกรมมาต่อวัสดุอัญมณี.pdf