ชื่องานวิจัย
ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ
ชื่อนักวิจัย
สานนท์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: