ชื่องานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการเพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและอานุรวัฒน์
ชื่อนักวิจัย
ธนวัฒน์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ห้องสมุด โรงพยาบาลราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
28 ม.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadธนวัฒน์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.pdf