ชื่องานวิจัย
การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านพุลุ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: